OBS: Bestilling av boken må nå foretas ved å sende epost direkte til forfatterne, Kristian Sæbø, kristian@advokat.asker.no eller Vidar Haakensen, vidar@advokat.asker.no. Dette fordi bokens rettigheter er overdratt til Asker Advokatkontor AS, hvor begge forfatterne er partnere.

Boken er laget for å kunne være et nyttig verktøy for alle som arbeider med utleggsforretninger, det være seg om det er på saksøker-, saksøkte- eller namsmannssiden. Boken er hovedsakelig skrevet ut fra Den alminnelige namsmann sitt perspektiv, og kommer dermed innom de aller fleste tema som er relevant ved utleggsforretninger. Boken har tatt utgangspunkt i at de færreste som jobber med utleggsforretninger er jurister, og derfor ikke er vant med juridiske termer og språk. Språkbruken er derfor tilpasset dette. Dette kan medføre at noe av den juridiske presisjonen blir svakere for enkelte tema. Samtidig er det forfatternes intensjon at denne svakhet blir kompensert ved at de sentrale vurderingstema blir mer tilgjengelig for den enkelte leser.

Boken omfatter de aller fleste tema innenfor utleggsforetninger. Samtidig er den bygget opp etter den saksgang som foreligger ved utleggsforretninger. Boken starter med organiseringen av namsmannen og regler for parter og prosessfullmektiger, går over til kravene til begjæringen og går så videre gjennom alle saksbehandlingsskrittene. Samtidig søker boken å gi oversikt over de aller fleste særskilte spørsmål som dukker opp for de som jobber med utleggsforretninger. Sånn sett er det forfatternes intensjon at den både skal kunne fungere som innføringslitteratur for nybegynnere, samt være et oppslagsverk for de mer erfarne. Dette for at boken skal kunne bli et verktøy som leseren bruker i sitt arbeid med utleggsforretninger. For at ikke rammene for boken skulle sprenges fullstendig, har enkelte mer perifere tema måtte bli utelatt. I disse tilfellene er det gitt referanser til hvor man kan finne ut mer om det. Således vil boken kunne fungere som et oppslagsverk for videre arbeid.

Med dette er det forfatternes håp at boken vil gi et bidrag til å heve kunnskapen og forståelsen om reglene rundt utleggsforretninger, og således være et bidrag til å sikre rettssikkerheten til borgerne

Boken koster kr 699,- + porto, og faktura blir sendt sammen med boken.

Boken er på 206 sider, og har følgende innholdsfortegnelse:

1       Innledning
1.1     Generelt om fremstillingen i boka
1.2     Generelt om tvangsfullbyrdelse og utleggsforretninger
1.2.1   Hva en utleggsbegjæring er for noe
2       Organisering av namsmyndigheten i Norge
3       Hvilke utleggssaker skal namsmannen behandle
3.1     Saklig kompetanse
3.1.1   Bistår tingretten
3.1.2   Krav mot stat og kommune
3.2     Stedlig kompetanse
3.2.1   Hovedregel: Der saksøkte har bopel
3.2.1.1 Sist kjente adresse
3.2.1.2 Særlig om firma
3.2.1.3 Særlig om virksomheter og sammenslutninger
3.2.1.4 Der saksøkte har formuesgoder
3.2.2   Vedblir å være stedlig kompetent
3.2.3   Opptre utenfor sitt namsmannsdistrikt
3.2.4   Overføring av sak til stedlig kompetent namsmann
3.3     Habilitet
3.4     Hvilke utleggssaker skal tingrettene behandle
3.4.1   Saklig kompetanse
3.4.2   Stedlig kompetanse
4       Partsevne, prosessdyktighet, stedfortreder og prosessfullmektig
4.1     Partsevne
4.1.1   Definisjon
4.1.2   Hvem har partsevne?
4.1.2.1 Særlig om enkeltpersonforetak og NUF
4.2     Prosessdyktighet
4.2.1   Hva er prosessdyktighet?
4.2.2   Hvem er prosessdyktige?
4.2.2.1 Umyndige
4.2.2.2 Psykisk helsetilstand
4.2.2.3 Når debitor er under konkurs
4.3     Stedfortreder
4.3.1   Umyndige personer (barn og umyndiggjorte)
4.3.2   Myndige personer uten prosessdyktighet grunnet psykisk helsetilstand
4.3.3   Upersonlige rettssubjekter (særlig selskaper)
4.4     Prosessfullmektiger
5       Tvangsgrunnlag
5.1     Alminnelige tvangsgrunnlag
5.1.1   Dommer, kjennelser
5.1.2   Avgjørelser av annen norsk myndighet
5.1.3   Vedtatt forelegg
5.1.4   Voldgift
5.1.5   Rettsforlik
5.1.6   Utenlandske tvangsgrunnlag
5.2     Særlige tvangsgrunnlag
5.2.1   Gjeldsbrev
5.2.1.1 Ensidig og ubetinget erklæring
5.2.1.2 Bestemt pengesum
5.2.1.3 Vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål
5.2.1.4 Inndrivelse av renter og omkostninger
5.2.1.5 Bekreftet av to myndige vitner
5.2.1.6 Inndrivelse ovenfor kausjonist
5.2.1.7 Utenlandske gjeldbrev og fremmed valuta
5.2.2   Veksler og sjekker
5.2.3   Tvangsmulkt / Disiplinærstraff
5.2.4   Lovbestemte krav
5.2.5   Skriftstykke
5.2.5.1 Skriftstykke
5.2.5.2 Selv har sendt
5.2.5.3 Grunnlag
5.2.5.4 Omfang
6       Tvangskraft
6.1     Materielle vilkår for tvangskraft
6.2     Personlige vilkår for tvangskraft
6.2.1   Berettiget etter tvangsgrunnlaget
6.2.2   Forpliktet etter tvangsgrunnlaget
6.2.2.1 Når saksøkte er død
6.2.2.2 Når saksøkte er under konkursbehandling
6.2.2.3 Utlegg mot eiere av selskaper, når selskapet skylder penger
6.3     Formelle vilkår for tvangskraft
6.3.1   Alminnelige tvangsgrunnlag
6.3.1.1 Dom
6.3.1.2 Kjennelse
6.3.1.3 Rettsforlik
6.3.1.4 Utenlandsk tvangsgrunnlag og voldgiftsdom
6.3.2   Særlige tvangsgrunnlag
6.3.3   Varslingsplikt i særlige tilfeller
7       Gangen i saksbehandlingen
7.1     Registrering og kontroll av begjæring
7.2     Krav til begjæringens innhold
7.2.1   Særlig om begjæringen ved skriftstykke som tvangsgrunnlag
7.2.2   Vedlegg
7.2.2.1 Tvangsgrunnlaget
7.2.2.2 Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 4-19
7.2.2.3 Særlig om vedlegg når tvangsgrunnlaget er et skriftstykke
7.2.2.3.1       Varsel etter tvisteloven § 5-2
7.2.2.3.2       Betalingsoppfordring
7.2.2.4 Kombinering av brev og varsler – Fullstendig kombinering
7.3     Foreleggelse og beramming
7.3.1   Unnlatelse av å forelegge
7.3.2   Særlig når tvangsgrunnlaget er et skriftstykke
7.3.2.1 Kontaktformidling
7.3.2.2 Overføring til forliksrådet
7.3.2.3 Etter at saken har vært i forliksrådet
7.3.2.3.1       Dersom klager får medhold
7.3.2.3.2       Dersom klager ikke får medhold, eller saken blir innstilt
7.4     Behandling av innsigelser og innhenting av opplysninger
7.5     Avholdelse av saken
7.5.1   Stedet for utleggsforretningen
7.5.2   Resultat av utleggsforretning
7.5.2.1 Hva det vil si å få utleggspant generelt
7.5.2.2 Hva det vil si å få utleggstrekk generelt
7.5.3   Føring av namsbok
8       Beregning av krav
8.1     Innledning
8.2     Hovedstol
8.3     Generelt om kostnader
8.4     Utenrettslige inndrivelseskostnader
8.4.1   Egeninkasso
8.4.2   Egeninkasso ved egen advokat
8.4.2.1 Forbruker
8.4.3   Fremmed inkasso
8.4.3.1 Enkle saker
8.4.3.2 Tyngre saker
8.4.4   Når betaling anses skjedd
8.4.5   Forhøyet maksimalsats
8.4.6   Erstatning for faktiske kostnader etter inkassoforskriftens § 2-5
8.4.7   Endringer i inkassoforskriften
8.4.8   Praktisk fremgangsmåte ved utmåling av erstatning
8.4.9   Kostnadene har ikke vært nødvendige
8.4.10  Innsigelser som burde vært vurdert
8.4.11  God inkassoskikk
8.4.11.1        Når saksøker har flere krav mot saksøkte
8.4.11.2        Der det er flere skyldnere ovenfor samme krav
8.4.12  Aksessorisk tilleggskrav
8.5     Sakskostnader i forbindelse med tvangsfullbyrdelsen
8.5.1   Rettsgebyr til staten
8.5.2   Skriving av begjæring og andre alminnelige kostnader
8.5.3   Juridisk bistand ved innvendinger
8.5.4   Sakskostnader ved klagebehandling
8.5.5   Tidligere sakskostnader
8.6     Renter
8.6.1   Forsinkelsesrente
8.6.2   Renter av kostnader
8.6.3   Rentesatsen
9       Innvendinger og begjæringer
9.1     Innvendinger mot tvangsgrunnlaget
9.2     Motregning
10      Særskilte saksbehandlingsregler
10.1    Flere parter og flere tvangsgrunnlag i samme sak (kumulasjon)
10.1.1  Flere krav mot samme saksøkte
10.1.2  Flere saksøkte
10.1.3  Flere saksøkere
10.2    Møteplikt og møterett for partene
10.3    Undersøkelser og opplysningsplikt
10.4    Bruk av makt og plikt til varsomhet
10.5    Veiledningsplikt
10.6    Utsettelse
10.6.1  Når saksøkte begjærer utsettelse
10.6.2  Når saksøker begjærer utsettelse
10.6.3  Utsettelse ved betalingsvansker
10.7    Sikkerhetsstillelse
10.7.1  Særlig ved innskudd fra bank som sikkerhet
10.7.2  Særlig ved selvskyldnergaranti som sikkerhet
10.7.3  Sikkerhetens størrelse
10.7.4  Tidspunktet for sikkerhetsstillelsen
10.7.5  Andre former for sikkerhetsstillelse
10.7.6  Bytte av sikkerhet
10.7.7  Bortfall av sikkerhet
10.7.8  Konsekvenser
10.7.9  Etterfølgende behandling
10.8    Verdsetting av utleggsobjektet
10.9    Taushetsplikt, innsynsrett og kredittforespørsler
10.9.1  Taushetsplikt og innsynsrett
10.9.2  Kredittforespørsler
11      Utleggspant – hva og hvordan?
11.1    De enkelte grupper formuesgoder og regler om disse
11.1.1  Realregistrerte formuesgoder
11.1.1.1        Kreditorekstinksjon når man glemmer å registrere eierskapet til realregistrerte formuesgoder
11.1.1.2        Felles bolig – tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 (3)
11.1.2  Løsøre som ikke er registrert i et realregister
11.1.3  Verdipapirer og penger
11.1.4  Finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister
11.1.5  Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister
11.1.6  Enkle krav
11.1.6.1        Særlig om depositumskonto
11.2    Unntak til hva man kan ta pant i
11.2.1  Dekningsloven § 2-3 til og med § 2-5
11.2.1.1        Beslagsfrihet for personlige eiendeler
11.2.1.1.1      Klær og ting til personlig bruk, samt innbo - § 2-3 bokstav a
11.2.1.1.2      Hjelpemidler, motorvogn og lignende - § 2-3 bokstav b
11.2.1.1.3      Ting som har særlig personlig verdi - § 2-3 bokstav c
11.2.1.2        Beslagsfrihet for stipendier, offentlige bidrag, o.l.
11.2.1.3        Beslagsfrihet for penger m.m.
11.2.1.4        Unntak til reglene om beslagsfrihet § 2-6 og § 2-9
11.2.2  Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-10 (2)
11.2.3  Pant i formuesgoder som ”utpresningsmiddel”
11.2.4  Private beslagsforbud (dekningsloven kapittel 3)
11.3    Avslutning av utleggsforretning med pant
12      Utleggstrekk
12.1    Hvordan man beregner muligheten for trekk
12.2    Underholdsbegrepet
12.2.1  Hva boutgiftene er ment å dekke?
12.2.2  Hva livsopphold er ment å dekke?
12.2.3  Rimelighetsstandarden - vurdering av ”nivå”
12.2.3.1        Nivå ved livsopphold
12.2.3.2        Nivå ved boutgifter
12.3    ”forfalt eller uforfalt lønn”
12.3.1  Hjelpestønad og grunnstønad
12.3.2  Kontantstøtte
12.3.3  Sosialstønad
12.3.4  Bostøtte
12.3.5  Barnetrygd, barnetillegg og barnebidrag
12.3.6  Feriepenger og bonusutbetalinger
12.4    ”husstand”
12.4.1  Ektefelle/samboer
12.4.2  Barn
12.5    ”trekk med bedre prioritet”
12.6    ”nettolønnen”
12.7    Eksempel på trekkberegning
12.8    Lengden på lønnstrekk
12.9    Gjør hva den evner § 2-7 siste ledd
12.9.1  evner
12.9.2  Ikke utilbørlig begunstiger noen
12.9.3  Unntak fra forholdsmessig fordeling mellom kreditorene
12.10   Maksimaltrekk
12.10.1 Mindre enn maksimaltrekk
12.10.2 Mer enn maksimaltrekk
12.11   Når skal trekket starte?
12.12   Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-10 (2)
12.13   Avslutning av saken med trekk i lønn
13      Intet til utlegg
14      Omgjøring, retting og klage
14.1    Omgjøring
14.1.1  ”…fullbyrdelsen ikke er avsluttet…”
14.1.2  ”…tredjepersons rett er til hinder for omgjøringen…”
14.2    Retting
14.3    Klage
14.3.1  Hva kan påklages
14.3.2  Hvem kan klage
14.3.3  Klagen fremsettes for namsmannen
14.3.4  Formkrav til klagen
14.3.5  Klagefrister
14.3.5.1        Nektet fremmet
14.3.5.2        Sakskostnader og kostnadskravet
14.3.5.3        Ved utleggspant
14.3.5.4        Ved utleggstrekk
14.3.5.5        Valg av utleggsgjenstand
14.3.6  Oppsettende virkning
14.3.6.1        Hovedregel
14.3.6.2        Unntak
14.3.7  Klagebehandlingens utfall / resultat
15      Endring av utleggstrekk
16      Særlige tema
16.1    Foreldelse
16.1.1  Hva vil det si at et krav er ”foreldet”?
16.1.2  Hva må til for at et krav skal foreldes?
16.1.3  Hvor lang er foreldelsesfristen?
16.1.4  Når begynner fristen å løpe?
16.1.5  Hvordan brytes foreldelsesfristen?
16.1.6  Eksempler på foreldelsesspørsmål
16.2    Selskapsformer
16.2.1  Aksjeselskap (AS)
16.2.2  Allmennaksjeselskap (ASA)
16.2.3  Ansvarlig selskap (ANS)
16.2.4  Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
16.2.5  Enkeltpersonforetak (ENK)
16.2.6  Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
16.3    Registrering og sletting av utleggsforretninger
16.3.1  Registrering i Løsøreregisteret og utleggsdatabasen
16.3.2  Automatisk sletting av utleggstrekk og intet til utlegg
16.3.3  Saksøkers plikt til å gi avkall på sin rett etter utlegget
16.3.4  Sletting av utleggspant
16.3.5  Sletting av forretninger avsluttet med intet til utlegg
17      Historiske tabeller for utenrettslige inndrivelseskostnader
18      Litteraturregister